یاحقی، پرویز (1315 ـ 13 بهمن 1385)

1398/11/13 1153 هنرمندان و نام آوران, بهمن ماه rating
 موسـیقیدان و نوازنـده ویولـون. او در تهـران متولـد شـد. پدرش از کارمندان عالی رتبه وزارت امور خارجه بود و در کودکی همراه خانواده به لبنـان سـفر کـرد ولی پس از مدتی به دلیل بیماری و توصیه پزشکان مجبور به بازگشت به ایران شد و در کنار دایی اش حسین یاحقی زندگی کرد و نزد او موسیقی را فراگرفـت.

 موسـیقیدان و نوازنـده ویولـون. او در تهـران متولـد شـد. پدرش از کارمندان عالی رتبه وزارت امور خارجه بود و در کودکی همراه خانواده به لبنـان سـفر کـرد ولی پس از مدتی به دلیل بیماری و توصیه پزشکان مجبور به بازگشت به ایران شد و در کنار دایی اش حسین یاحقی زندگی کرد و نزد او موسیقی را فراگرفـت.

در نـه سـالگی در رادیـو ایـران نوازنـدگی می کرد و به این ترتیب با استادان بزرگـی همچـون ابوالحـسن صـبا، مرتـضی محجـوبی و علـی اکبـر  شهنازی آشنایی یافت. ذوق و استعداد او تا آنجا بود که در نوزده سالگی برای اولـین بـار آهنـگ ای امید دل من کجایی را برای غلامحسین بنان ساخت که در برنامه رنگارنگ اجرا شد. وی مدتی نیز بـه دلیل علاقه به نویسندگی، خبرنگاری میکرد ولی کار جـدی در رادیـو ایـران را از سـال 1334 آغـازنمود. 

سبک نوازندگی او بر بسیاری از هنرمندان مثـل سـیاوش زنـدگانی و بیـژن مرتـضوی تـأثیر فراوانـی گذاشت از این رو می توان او را از بی نظیرترین نوازندگان ویولون تاریخ ایران به شمار آورد. 

مجموعه »راز و نیاز« از آخرین نواخته های اوست که با همکاری جواد معروفـی و احمـد عبـادی سـاخته شد.  پرویز یاحقی در 70 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت

محل دفن: قطعه 88 / ردیف 143 / شماره 18  صدیق پارسی، پرویز ← یاحقی، پرویز

 منابع:

http://www.tahrir.blogfa.com   http://www.asadolahmalek.blogfa.com     http://www.pezeshk.com

http://www.fa.wikipedia.org                http://www.bitrin.com                http://www.hamshahrionline.ir

ـ بهارلو، عباس. دانشنامه سینمای ایران. با همکاری شهناز مرادی کوچی. تهران: قطره، 1383. 

ـ بهمن پور، فروغ. چهره های ماندگار ترانه و موسیقی. تهران: بدرقه جاویدان؛ نامک، 1383. 

ـ صدری افشار، غلامحسین؛ حکمی، نسرین؛ و حکمی، نسترن. فرهنگ فارسی اعلام. تهـران : فرهنـگ معاصر، 1389. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.