هومن، حیدرعلی (1311- آذر 1391)

1398/9/1 505 هنرمندان و نام آوران, آذر ماه rating
 روان سنج و استاد دانشگاه. وی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، مدرک لیسانس علوم را از دانشگاه افسری دریافت کرد و سپس فوق لیسانس روانسـنجی را از دانشگاه تربیت معلم اخذ نمود. پس از آن راهی دانشگاه کلمبیا شد و در مقطع فوق لیـسانس دررشته های زبان، فلسفه و تعلیم و تربیت ادامه تحصیل داد. او سپ س دوره دکترای روان شناسی تربیتـی و فوق دکترای پژوهش کاربردی را در این دانشگاه به پایان رساند و به کشور بازگشت. 
 روان سنج و استاد دانشگاه. وی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، مدرک لیسانس علوم را از دانشگاه افسری دریافت کرد و سپس فوق لیسانس روانسـنجی را از دانشگاه تربیت معلم اخذ نمود. پس از آن راهی دانشگاه کلمبیا شد و در مقطع فوق لیـسانس دررشته های زبان، فلسفه و تعلیم و تربیت ادامه تحصیل داد. او سپ س دوره دکترای روان شناسی تربیتـی و فوق دکترای پژوهش کاربردی را در این دانشگاه به پایان رساند و به کشور بازگشت. 
هومن در کنار مطالعات و فعالیت های علمی و نیز تدریس در موسسات آموزش عالی، سمت هایی رانیز عهده دار بود که از آن جمله اند: ریاست سـازمان تحقیقـات علمـی و روانسـنجی ارتـش (1348-1356)، ریاست بخش پـژوهش سـازمان سـنجش آمـوزش کـشور (1352- 1355)، ریاسـت بخـش پـژوهش انجمـن اولیـاء و مربیـان (1354-1358)، هـدایت عملیـات مربـوط بـه اسـتاندارد سـاختن هوش آزمای انفرادی (1364-1371)، ریاست مرکز پژوهشهای مدیریت در مرکـز آمـوزش مـدیریت دولتی (1375-1381) و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (1376-1391).  
 هومن از پیشکسوتان علم روانسنجی ایران بود و آثاری از وی در حـوزه روانسـنجی، آمـار و روش تحقیق به جا مانده است که کتابهای اندازه گیری روانی تربیتی و فـن تهیـه تـست(1354)؛ مقـدمات ریاضی آمار(1356)؛پایه هـای پژوهـشی و علـوم رفتـاری(1366)؛ریاضـیات پایـه آمـار و احتمـال
(1370)؛روش تهیه آزمون هوش: هوشآزمای تهران - استنفرد - بینه( با همکـاری غلامعلـی افـروز،برنده جایزه خوارزمی، 1375)؛تحلیل داده های روانی چنـد متغیـری( کتـاب سـال، 1380) از جملـه آنهاست. او همچنین مقالات بسیاری در مورد این موضوعات در مجلات روان شناسی مدیریت علمی– ؛کاربردی علوم تربیتی دانشگاه ؛تهران روانشناسان ؛ایرانی  وپـژوهشهـای روانشـناختی  بـه رشـته تحریر درآورد . از دیگر فعالیتهای وی میتوان به انتشار نتایج تحقیقاتش در مورد مسایل روانسنجی و تعلیم و تربیت به صورت  نوارهای ویدیویی اشاره نمود.  حیدرعلی هومن در 80 سالگی درگذشت. 
محل دفن: قطعه 255 / ردیف40/ شماره 11
 منابع: 
 http://www.ieaa.ir http://www.khamesan.mihanblog.com


  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.