هنربخش، محمدحسن (1294 - 12 آذر 1381)

1398/9/12 327 هنرمندان و نام آوران, آذر ماه rating
مهندس برق و استاد دانشگاه. او در سـبزوار بـه دنیـا آمد. دوره دبستان را در زادگاهش و دوره متوسطه را در تهـران گذرانـد. وی ابتـدا در رشـته پزشـکی»دانشگاه تهران « پذیرفته شد، اما به سبب عـدم علاقـه، از ایـن رشـته انـصراف داد. سـپس در رشـته مهندسی برق در »هنرسرای عالی « (دانشگاه علـم و صـنعت)، درس خوانـد و در سـال 1320 فـارغ التحصیل شد . او بعدها به فرانسه رفت و در رشته »فیزیک اتمی « به تحصیل پرداخت و در سال 1342 در این رشته مدرک دکتری اخذ کرد. 
 مهندس برق و استاد دانشگاه. او در سـبزوار بـه دنیـا آمد. دوره دبستان را در زادگاهش و دوره متوسطه را در تهـران گذرانـد. وی ابتـدا در رشـته پزشـکی»دانشگاه تهران « پذیرفته شد، اما به سبب عـدم علاقـه، از ایـن رشـته انـصراف داد. سـپس در رشـته مهندسی برق در »هنرسرای عالی « (دانشگاه علـم و صـنعت)، درس خوانـد و در سـال 1320 فـارغ التحصیل شد . او بعدها به فرانسه رفت و در رشته »فیزیک اتمی « به تحصیل پرداخت و در سال 1342 در این رشته مدرک دکتری اخذ کرد. 

هنربخش در سال 1343 به ایران بازگشت و حدود پنج سـال ریاسـت »هنرسـرای عـالی« را برعهـده گرفت، که توسعه این نهاد از این زمان آغاز شد. از سال 1349 نیز، بـرای مـدت پـنج سـال، ریاسـت»دانشکده مخابرات « را برعهده داشت. همچنین در سال 1354، اقدام به راه اندازی کارخانه فولاد اهواز کرد. از دیگر فعالیتهای اجرایی وی، اشتغال در آمـوزش و پـرورش سـبزوار و تأسـیس »مدرسـه و هنرستان صنعتی« در آن جا بود . وی از جمله مؤسسان دانشگاه پلـی تکنیـک تهـران، و سـپس مـدرس آزمایشگاه فیزیک همان دانشگاه بود. علاوه بر این موارد، وی در کسوت اسـتادی در دانـشگاه حـدود پنجاه هزار مهندس و تکنیسین تربیت کرد. محمدحسن هنربخش در 77 سالگی از دنیا رفت. 

محل دفن: قطعه 48/ ردیف 64/ شماره 64 

منابع: 

                                             http://www.iust.ac.ir                http://www.kntu.ac.irـ

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

ـ نشریه پیام ش 38، آذر 1381. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.