همدانی، نادعلی (22 فروردین 1312 ــ 1 اسفند 1387)

1398/12/1 279 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
نویسنده، تهیه کننده تلویزیـون  و متـرجم . او در اردبیل به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و دوره متوسطه را در تهـران بـه پایـان بـرد.  سپس وارد  فعالیتهای مطبوعاتی شد و به عنوان نویسنده، خبرنگار و پاورقی نویس در  روزنامـه هـای کیهان و اطلاعات به کار پرداخت.  قصه نویسی در مطبوعـات را از  پـانزده  سـالگی آغـاز کـرده بـود و نخستین رمانش ولگرد را در سال 1330 منتشر کرد. 

نویسنده، تهیه کننده تلویزیـون  و متـرجم . او در اردبیل به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و دوره متوسطه را در تهـران بـه پایـان بـرد. سپس وارد  فعالیتهای مطبوعاتی شد و به عنوان نویسنده، خبرنگار و پاورقی نویس در  روزنامـه هـای کیهان و اطلاعات به کار پرداخت.  قصه نویسی در مطبوعـات را از  پـانزده  سـالگی آغـاز کـرده بـود و نخستین رمانش ولگرد را در سال 1330 منتشر کرد. 

 وی در سال 1345 به استخدام سازمان در حال تأسـیس »تلویزیـون ملـی ایـران« درآمـد و بـه عنـوان نویسنده و تهیه کننده تلویزیونی در آن جا اشتغال یافت. او در اواخر سال 1349، بـه انتـشارهفتـه نامـه تماشا کمک کرد وسپس سردبیر ایـن نـشریه تلویزیـونی شـد. در ایـن زمـان تحـصیلات خـود را دردانشکده هنرهای دراماتیک ادامه داد و پس از دریافت مدرک لیسانس، بـه عنـوان بورسـیه تلویزیـون عازم فرانسه شد. همدانی در این کشور، تحصیلاتش را در رشته پژوهشهـای تئـاتری (گـرایش تلـه تئاتر) پی گرفت و موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه سوربن پاریس شد.  

وی پس از انقلاب اسلامی، درسال 1358 به ایـران بازگـشت و کـار تهیـه کننـدگی و نویـسندگی در تلویزیون را از سر گرفت و تا بازنشستگی در اسفند سال 1368، بیش از 40 برنامه تحقیقی، نمایشی و تله تئاتر را نویـسندگی، کـارگردانی و تهیـه کـرد. هـمچنـین پـس از بازنشـستگی، بـه کـار ترجمـه، رمان نویسی و ویراستاری روی آورد و مدتی هم در دپارتمان تئاتر دانشکده هنرهـای زیبـای دانـشگاه تهران تدریس می کرد. 

او در خلال سال های دهه هفتاد بـا انتـشار مجلـه فرهنگـی تماشـای زنـدگی در اردبیـل مـوج نـوی روزنامه نگاری را در زادگاهش به راه انداخت. 

نوشته های او را اغلب رمانهای تاریخی، نمایـشنامه، زنـدگینامـه هـای داسـتانی و مجموعـه داسـتان  تشکیل می دهد که از آن  جمله اند: بابک، عشق، حماسه: روایتی  نو (1378 )؛ پـدرم سـتارخان (1349)؛ حماسه بابک خرم دین (1341)؛ قصه های زادگاهم: مجموعه داستان (1376)؛ فرشته سـاوالان  (1376)؛ پیشگامان استقلال ایران (1379)؛ درد عشقی که مپرس (1380)؛ و نیز ترجمه کاخ تنهـایی  ( اثـر: ثریـا اسفندیاری بختیاری ، 1370) ؛ لاسکارینا بوبولینـا ( اثـر: دگـرس، 1378)؛ کـاترین کبیـر ( اثـر: تروایـا،1382)؛ زولا (اثر: تروایا، 1377)؛ ابوالهول یخ ها (اثر: ورن، 1379)؛ دختران تلفنی  (اثر: کستلر، 1381).  نادعلی همدانی در 75 سالگی بر اثر ضایعه مغزی درگذشت. 

 محل دفن: قطعه 88/ ردیف 149/ شماره 25 منابع: http://www.ibna.ir http://www.abzord.blogfa.com http://www.magiran.com http://www.fa.wikipedia.org http://www.farsnews.com http://www.ketabnews.com

                                            http://www.theater.irـ

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.