همت، محمدابراهیم (12 فروردین 1334 ـ 24 اسفند1362)

1398/12/24 1177 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
image
 فرمانـده لـشکر محمـد رسـول اﷲ (ص) (شهید). او در شهرضا به دنیا آمد . همزمان با تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه، بـه کـار و فعالیـت در ایام تعطیلات تابستان میپرداخت و بدین سان به درآمد خانواده کمـک مـی کـرد و خـرج تحـصیل خود را میداد و همچنین به فراگیری قرآن اهتمام داشت. در سال 1352 با اخذ دیپلم وارد »دانشسرای عالی اصفهان « شد و پس از اتمام تحصیل به خدمت نظام وظیفه اعـزام گردیـد.

 فرمانـده لـشکر محمـد رسـول اﷲ (ص) (شهید). او در شهرضا به دنیا آمد . همزمان با تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه، بـه کـار و فعالیـت در ایام تعطیلات تابستان میپرداخت و بدین سان به درآمد خانواده کمـک مـی کـرد و خـرج تحـصیل خود را میداد و همچنین به فراگیری قرآن اهتمام داشت. در سال 1352 با اخذ دیپلم وارد »دانشسرای عالی اصفهان « شد و پس از اتمام تحصیل به خدمت نظام وظیفه اعـزام گردیـد. در دوران سـربازی بـا جوانان روشنفکر و انقلابی آشنا شد و از این طریق به تعدادی از کتب ممنوعه آن زمان دست یافت ومطالعه نمود و به جمع مبارزان علیه رژیم پیوست. 

بعد از اتمام دوره نظام وظیفه به شهرضا برگشت و به حرفه معلمی روی آورد و در ارتباط بـا مبـارزان و روحانیون »حوزه علمیه قم« با شخصیت امام خمینی (ره) آشنا شد و در رفـت و آمـد بـه آن شـهر، اعلامیه ها و نوارهای امام را تکثیر و توزیع میکرد و دانش آموزان را تشویق به مطالعه و کـسب بیـنش و آگاهی می نمود. به همین دلیل بارها مورد اخطار ساواک و تحت تعقیب قرار گرفت که برای فرار ازدست مأموران امنیتی به شهر فیروزآباد و بعد یاسوج، گنبد کاووس و اهواز رفـت و مـدتی در آنجـا بود تا با اوجگیری مبارزات مردم به شهرضا بازگشت. در پی قرائت قطعنامه ای توسـط او در یکـی از تظاهرات ضد رژیم که خواستار انحلال »ساواک« شده بود، فرمان ترور و اعدامش از طرف رضا ناجی»فرمانداری نظامی اصفهان« صادر گردید. 

با پیروزی انقلاب اسلامی نقش ویژه ای در تأسیس »کمیته و سپاه پاسداران انقلاب اسـلامی« شهرضـا ایفا کرد و با تلاش و پیگیری، اشرار اطراف آن شهر را دستگیر و به »دادگـاه انقـلاب« تحویـل داد. از دیگر اقدامات او انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی در شهرهای خرمشهر، بنـدر چابهـار و کنـارک

بود و با نمایش فیلم برای روستاییان در آگاهی آنها نسبت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تـلاش کرد. در خرداد 1359 برای مقابله با اغتشاشات گروهکها و ضد انقلاب به منطقـه کردسـتان اعـزام و فرماندهی »سپاه پاوه « را بر عهده گرفت و تا دی ماه 1360 موفقیت هایی در زمینه پاکـسازی روسـتاها از وجود اشرار و آزادسازی ارتفاعات در درگیری با نیروهای بعث عراق داشت. 

با شروع جنگ عراق علیه ایران از طرف »فرماندهی کل سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی« مأموریـت تشکیل »تیپ محمد رسولاﷲ (ص)«  در جبهه جنوب بـه او و احمـد متوسـلیان محـول گردیـد و در»عملیات فتح المبین« مسئولیت قسمتی از کل عملیات را در منطقه کوهستانی شاوریه بر عهده گرفـت.

همچنین در »عملیات بیت المقدس« در سمت معاونـت تیـپ خـدمت و در شکـستن محاصـره جـاده شلمچه – خرمشهر و آزاد سازی آن شهر به همراه یکان تحت امرش نقش به سزایی داشت . در همـین ایام مصادف با بیست وشش سالگی توفیق زیارت حج نصیبش شد. در سال 1361 با اوجگیری بحـران در جنوب لبنان به آن منطقه عازم گردید و پس از دو ماه بـه وطـن بازگـشت و بـا شـروع »عملیـات رمضان« در تاریخ 23 تیر 1361 فرماندهی »تیپ 27 حضرت رسـول اکـرم (ص)« را در شـرق بـصره عهده دار شد و این یکان را به لشکر ارتقا داد. در دو عملیـات مـسلم بـن عقیـل و محـرم فرمانـدهی»قرارگاه ظفر « و درعملیات والفجر مقدماتی مسئولیت »سـپاه یـازدهم قـدر« را کـه شـامل »لـشکر 27 حضرت محمد رسولاﷲ (ص)«، »لشکر 31 عاشورا «، »لشکر 5 نصر « و »تیپ 10سیدالشهدا (ع)« بود، بر عهده داشت.  

از افتخارات به یاد ماندنی جنگ ایران، تصرف ارتفاعات کانی مانگا توسط »لشکر 27« بـه فرمانـدهی شهید همت درعملیات والفجر 4 و تصرف و حفظ جزایر مجنون در پی اقتدار وی در رهبری »لـشکرمحمد رسولاﷲ (ص)« در عملیات خیبر در منطقه طلائیه است که این جزایر به دستور مستقیم صـدام حسین به سپاه سوم عراق زیر آتش قرار گرفت تا جایی که به تلی از خـاک تبـدیل گردیـد و تـلاش برای بازپس گیری منطقه با مقاومت آن لشکر  بی ثمر ماند. 

محمد ابراهیم همت در 28 سالگی در عملیات خیبر در جزیره مجنون بر اثر اصـابت گلولـه تـوپ بـه شهادت رسید و به خواست خانواده اش در امامزادهای در شهرضا دفن گردید و سنگ قبر ایـن شـهید در کنار سرداران جنگ در بهشت زهرا به صورت نمادین قرار گرفت. 

محل دفن: قطعه 24/ ردیف 77/ شماره 524 

منابع: 

http://www.seratehagg.parsiblog.com

http://www.iec-md.org http://www.navideshahed.com

http://www.fa.wikipedia.org

ـ اسفندیاری، خلیل. اسطوره ها. تهران: نشر شاهد، 1380، ص 109ـ126. 

ـ صدری افشار، غلامحسین؛ حکمی، نسرین؛ و حکمی، نسترن. فرهنگ فارسی اعلام. تهـران : فرهنـگ معاصر، 1389. 

ـ فرهنگ نامه نام آوران. تهران: طلایی، 1391. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

ـ نوروزیان، میثم. صیاد دل ها. تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 1391. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.