همایون فرخ، رکن الدین (مهر1297ـ بهمن 1379)

1398/11/1 359 هنرمندان و نام آوران, بهمن ماه rating
نویسنده، مصحح و متـرجم . او در تهـران بـه دنیـا آمد. جد او ابونصر فتح اﷲ شیبانی  شاعر و نویسنده بزرگ دوران قاجـار بـود. تحـصیلات خـود را در »دبستان شرف مظفری« تهران آغاز و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، مقطع متوسطه را در »دبیرسـتان بهلولی« ارومیه و نیز  نزد پدرش به پایان رسانید و سپس برای ادامه تحصیل به امریکا رفت.

نویسنده، مصحح و متـرجم . او در تهـران بـه دنیـا آمد. جد او ابونصر فتح اﷲ شیبانی  شاعر و نویسنده بزرگ دوران قاجـار بـود. تحـصیلات خـود را در »دبستان شرف مظفری« تهران آغاز و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، مقطع متوسطه را در »دبیرسـتان بهلولی« ارومیه و نیز  نزد پدرش به پایان رسانید و سپس برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. او درجـه دکترای خود را در رشته ایران شناسی و هنر با پایان نامه ای درباره تاریخ هشت هزار سال شـعر ایرانـی،از »دانشگاه نیوپورت کالیفرنیا« دریافت کرد و دکترای ادبیات را نیز در ایران گرفت . وی بـا مـسافرت به فرانسه و ایتالیا اطلاعاتش را در رشته های هنر و ایران شناسی تکمیل نمود. 

همایون فرخ از سال 1319 به  فعالیت های مطبوعاتی  روی آورد و روزنامه رخ را منتـشر  کـرد و مـدتی نیز سردبیری و مدیریت روزنامه های آرزو، نیروی ملی، آزادی شرق و نهـضت کـشاورزان را برعهـده گرفت و با مجله مهرگان و روزنامه نجات ایران همکاری نزدیک داشت. 

 او از  چهارده سالگی به سرودن شعر پرداخت و نخستین کتاب خود را در شانزده سالگی به نامسوز دل منتشر کرد ؛ سپس به چاپ آثاری چون عاشق بینوا ؛ عروس گورستان؛شهریار؛ ؛بالکون اسـکندر و دارا (1324)؛  ابومسلم خراسانی؛ خویین خونین (1322) پرداخت و در سال 1336 بـه تـصحیح  و شـرح آثار شاعران گرانقدری که نامشان در محافل ادبی مهجور مانده بود، از جمله : دیـوان حکـیم مختـاری غزنوی ودیوان اثیرالدین اخسیکتی پرداخت . از دیگر آثار مهـم همـایون فـرخ مـی تـوان  از : تاریخچـه کتابخانه های ایران و کتابخانه های عمومی  (1344)؛کتاب و کتابخانه هـای شاهنـشاهی ایـران (1347)؛ امپریالیسم چگونه به ایران آمد؛ سهم ایرانیان در پیـدایش و آفـرینش خـط در جهـان (1384)؛ تـذکره تحفه سامی(1384)؛ داستان تاریخی بابک، افشین و مازیار؛ تاریخ8000 سال شعر ایرانـی؛ تـصوف وعرفان؛ مهرها و نشانه های ایران باستان؛ اسناد و مکاتبات تاریخی؛ همایون نامه؛ سـیر تحـول و تکامـل خط فارسی دری؛ و حافظ خراباتی نام برد. 

 از وی آثاری چاپ نشده نیز بر جای مانده که از آن جمله است: منـوهر و دمالـت یـا  ازریـا و اوریـا؛ سعدی در مکتب آدمیت؛ دیوان ؛اشعار و منظومه نقش بدیع اثر ملک الشعرای غزالی توسی. 

همایون فرخ در ایجاد و تأسیس کتابخانه های عمـومی بـه سـبک کتابخانـه هـای عمـومی کـشورهای پیشرفته در تهران و ایران همت گماشت و بـا کوشـش او قـانون کتابخانـه هـای عمـومی از تـصویب مجلس های  سنا و شورای ملی گذشت. 

رکن الدین همایون فرخ  در 82 سالگی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 79 / ردیف173 / شماره 10 

منابع: 

                                                                                                                                                         http://www.Noormags.ir http://www.fa.wikipedia.orgـ

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.