احراری، هوشنگ (1313 ـ 2 مهر1372)

1399/7/2 291 هنرمندان و نام آوران, مهر ماه rating
  جراح قلب و عـروق . وی در رشـت  متولـد  شـد . پـس  از سپری کردن دوره متوسطه در همان شهر، برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در سال 1330 در رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران  پذیرفته شد و در سال 1336 موفق بـه اخـذ مـدرک دکتـرای پزشکی عمومی گردید. سپس به عنوان رزیدنت در »بخش جراحی بیمارسـتان هـزار تختخـوابی« بـه کارمشغول شد . در پی کسب تخصص جراحی عمومی در سال 1344 با اسـتفاده از بـورس تحـصیلی عازم سوئد شد و در سال 1346 فوق تخصص قلب و عروق »دانشگاه استکهلم« را دریافت نمود.

  جراح قلب و عـروق . وی در رشـت  متولـد  شـد . پـس  از سپری کردن دوره متوسطه در همان شهر، برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در سال 1330 در رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران  پذیرفته شد و در سال 1336 موفق بـه اخـذ مـدرک دکتـرای پزشکی عمومی گردید. سپس به عنوان رزیدنت در »بخش جراحی بیمارسـتان هـزار تختخـوابی« بـه کارمشغول شد . در پی کسب تخصص جراحی عمومی در سال 1344 با اسـتفاده از بـورس تحـصیلی عازم سوئد شد و در سال 1346 فوق تخصص قلب و عروق »دانشگاه استکهلم« را دریافت نمود.
وی در کنار تحصیل، به مطالعه و تحقیق علمی نیز پرداخت و آثاری در زمینه جراحی تألیف نمود کـه
از میان آنها می توان به: کتاب های جراحی عروق و سی تاکسین جراحی اشاره نمود.
احراری پس از بازگشت به کشور، بخش جراحی عروق بیمارستان هزار تختخوابی را تأسیس کـرد ودر سال  1347 اولین جراحی پیوند مصنوعی آئورت در ایران را با موفقیت انجام داد. از همان سال تـاسال 1372  عضو »هیأت علمی گروه جراحی قلب و عروق دانشگاه تهران« بود و در ضـمن تـدریسدر آن گروه در بیمارستان هزار تختخوابی به خدمت مشغول بود و در کنار تدریس و مداوای بیماران،به امور اداری مربوطه و رسیدگی به امور بخش جراحی عروق بیمارستان نیز همت گماشت. او عضو»آکادمی جراحان بزرگ آمریکا« بود و بارها در کنگرههای علمی سراسر دنیا شرکت نمود.
هوشنگ احراری در 59 سالگی در تهران درگذشت.
محل دفن: قطعه 20 / ردیف 92 / شماره 14 
منابع: 

                                        http://www.rasekhoon.net http://www.farhikhtegan.com

ـ تهرانی زاده، محسن . شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد دوم ). تهران: دفتر شورای جذب نخبگان، 1373، بخش یادنامه. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 


  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.