حمدی بختیاری، عبدالحسین (1280 ـ اسفند 1361)

1398/12/1 325 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
 از رؤسای دستگاه قضایی. او در چهارمحـال وبختیاری متولد شد و فرزند حاج ابوالفتح خان سیف السلطنه بختیاری بود. پس از طی دوره ابتـدایی در زادگاهش، در مدارس اصفهان و تهران به تحصیل معـارف و ادبیـات فارسـی پرداخـت و زبـانهـای انگلیسی و فرانسه را آموخت.
وی در سال 1305 با سمت مترجم در وزارت دارایی شروع به کار کرد و پـس از مـدتی بـه خـدمت
قضایی در دادگستری پرداخت و تمام مراحل قضایی را از دادیاری دادسرای تهران تـا ریاسـت شـعبه دیوان کشور طی کرد. احمدی همچنین مدتی ریاست »بانـک صـنعت و معـدن ایـران« و »بیمـه هـای اجتماعی کارگران « را برعهده داشت .

 از رؤسای دستگاه قضایی. او در چهارمحـال وبختیاری متولد شد و فرزند حاج ابوالفتح خان سیف السلطنه بختیاری بود. پس از طی دوره ابتـدایی در زادگاهش، در مدارس اصفهان و تهران به تحصیل معـارف و ادبیـات فارسـی پرداخـت و زبـانهـای انگلیسی و فرانسه را آموخت.
وی در سال 1305 با سمت مترجم در وزارت دارایی شروع به کار کرد و پـس از مـدتی بـه خـدمت
قضایی در دادگستری پرداخت و تمام مراحل قضایی را از دادیاری دادسرای تهران تـا ریاسـت شـعبه دیوان کشور طی کرد. احمدی همچنین مدتی ریاست »بانـک صـنعت و معـدن ایـران« و »بیمـه هـای اجتماعی کارگران « را برعهده داشت . او بعد از طی مدارج اداری به »مستشاری دیوان عالی« کشور نیزمنصوب شد و بعداً نیز از اعضای هیئت رئیسه »بانک ملی ایران« گردید.
بختیاری در سال 1328 جهت شرکت در »کنفرانس بین
المللی کار « عازم ژنو شد و مدتی نیز ریاسـت»صندوق تعاون بیمه کارگران« را عهده دار بود . آخرین سمت قضایی او ریاست شـعبه یـازدهم دیـوان کشور بود . وی در زمانی که ریاست هیئت سه نفـره »اصـلاح قـانون اراضـی دولـت، شـهرداری هـا و اوقاف« را برعهده داشت به دلیل اینکه نمیخواست زیر بار انحرافات و دسیسه چینی مسئولان مافوق برود، تسلیم دستورات خلاف قانون مجریان امور نشد و از کار کناره گرفت.
احمدی طبع شعر نیز داشت و بیشتر قصیده می سرود و اشعارش در مجله های مهر، ارمغـان  و آرمـان  به چاپ میرسید. او همچنین به ترجمه برخی آثار نویسندگان خـارجی مثـل لـرد بـایرون، راسـین ولامارتین پرداخت.
عبدالحسین احمدی بختیاری در 81 سالگی درگذشت.
محل دفن: آرامگاه 286
منابع: 

 http://www.pajoohe.com  http://www.famous.shahramajazi.com

 http://www.aftabir.com

ـ افشار، ایرج؛ نیکویه، محمود. نادره کاران(سـوگنامه نـاموران فرهنگـی و ادبـی). تهـران : قطـره،1383، ص 518.
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.