هشترودی، محـسن (22 دی 1286 ـ 13 شـهریور 1355)

1399/6/13 499 هنرمندان و نام آوران, شهریور ماه rating
 ریاضـیدان و اسـتاد دانـشگاه. او در شـهر هشترود تبریز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در  زادگاهش گذراند. سپس به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون تهران به پایان رسانید. وی ابتـدا در رشـته پزشـکی در دانـشگاه بـه تحـصیل پرداخت، اما در سال 1304 به عنوان دانشجوی بورسیه دولتی برای تحـصیل  در رشـته  ریاضـیات  بـه  کشور فرانسه اعزام شد.

 ریاضـیدان و اسـتاد دانـشگاه. او در شـهر هشترود تبریز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در  زادگاهش گذراند. سپس به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون تهران به پایان رسانید. وی ابتـدا در رشـته پزشـکی در دانـشگاه بـه تحـصیل پرداخت، اما در سال 1304 به عنوان دانشجوی بورسیه دولتی برای تحـصیل  در رشـته  ریاضـیات  بـه  کشور فرانسه اعزام شد. پـس  از گذرانـدن دوره کارشناسـی، بـا سرپرسـتی  پروفـسور  »الـی  کارتـان « (ریاضیدان قرن بیستم) در همان دانشگاه مدرک دکترای خـود  را در  سـال 1316 در رشـته ریاضـیات  اخذ نمود. 

هشترودی پس از مراجعت به ایران به عنوان »استادیار« در دانشکده علوم دانشسرای عالی به تـدریس  پرداخت. در سال 1320 کرسی »استادی« دانشسرای عـالی  را دریافـت  کـرد . در سـال  1330 بـه  مقـام  »ریاست دانشگاه تبریز« رسید. شش سال بعد به عنوان »رئیس دانشکده علوم دانشگاه تهران« انتخـاب  شد. 

 وی در  بسیاری از مجامع علمی جهان عضویت یافت و به سخنرانیهای علمی پرداخت؛ از جمله: در سال 1329 به عنوان نماینده دانشگاه تهران در »کنگره بین المللی ریاضیدانان در هاروارد « شرکت کـرد .

در این سال در مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون و به درخواست رئیس مؤسـسه ، پرفـسور  اوپنهایمر، به عضویت پذیرفته شد و یک ترم پاییزی را نیـز  در دانـشگاه  هـاروارد  تـدریس کـرد. در همین زمان به مصاحبت و گفت وگـو بـا اینـشتین پرداخـت. در سـال 1332، در »کنگـره  بـینالمللـی ریاضیدانان در آمستردام « به عنـوان نماینـده دانـشگاه تهـران شـرکت کـرد. دو سـال بعـد در »کنگـره بین المللی خواجه نصیرالدین طوسی دانـشگاه تهـران« سـخنرانی کـرد. هـشترودی در سـال 1337 در»کنگره بین المللی ریاضیدانان در ادینبورو« شرکت کرد و با بزرگانی چون برتراند راسل به گفت وگـو پرداخت. سال بعد به پیشنهاد رئیس انجمن اتحادیه بین المللی فضا، به عضویت در این انجمن درآمد. در همین سال دوره فوق لیسانس ریاضـی را در ایـران راه انـدازی کـرد. در سـال 1340 بـا  همکـاری منوچهر آتشی و احمد شاملو به مدت یک سال »ریاست هیأت تحریریه نشریه کتاب هفتـه کیهـان« را به عهده گرفت. در سال 1343 در »کنگره بین المللی ژئومتری و ژئودزی« در صوفیه شـرکت کـرد. در همین سال نامزد دریافت جایزه نوبل در زمینـه مکانیـک سـماوی شـد. در سـال 1347، طـی نامـهای خطاب به مدیر مجله یکان (نشریه تخصصی ریاضیات دبیرستانها)، پیشنهاد داد که انجمن ریاضـی و انجمن معلمان ریاضی، به مفهوم عام تشکیل شود. 

 هشترودی در سال 1348 بنا به تقاضای خودش بعد از 31 سال خدمت در کسوت استادی تمام وقـت دانشکده علوم، بازنشسته شد. در این سال همچنین به »ریاست کانون فضایی ایران« و »ریاست هیـأت امنا و شورای نویسندگان مجله فضا« منصوب شد. در شهریور سال بعد، لوح »استاد ممتاز«ی دانـشگاه تهران را دریافت نمود. وی در هنر و ادب و شعر نیز صاحب ذوق بود. مجموعه اشعارش با نام سایه ها در سال 1331 و کتاب دانش و هنر که مجموعه مقالات وی در زمینه های ادبـی و علمـی بـود، درسال 1340 به چاپ رسید. 

محسن هشترودی در 69 سالگی از دنیا رفت. 

محل دفن: آرامگاه شماره 824 

منابع: 

http://www.forum.98ia.com

http://www.knowclub.com http://www.leylayemajnoon.blogfa.com 

http://www.noormags.com http://www.olumtaheri.blogfa.comـ

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.