احمری، بیوک (21 فروردین 1301 ـ 4 آذر 1387)

1399/9/4 306 هنرمندان و نام آوران, آذر ماه rating
 نقاش و خطاط. او در حوالی مسجد کبود تبریـزمتولد ش د و از شش سالگی خوشنویسی را نزد پـدرش فـرا گرفـت . نقاشـی را از دوره هنرسـتان، در  »اداره کل صناعت و فلاحت تبریز « و نزد استادان رسام ارژنگی، طاهر خوشنویس و هرکرمر (هنرمنـدآلمانی) به اتمام رساند و از سال 1321 در تهران ساکن شد. در همان سال نخستین آتلیـه خـود را درچهارراه عزیزخان تأسیس کرد و هم چنین به استخدام وزارت کشاورزی درآمد.
هم زمان با اوجگیری فعالیتهای سیاسی و بازشدن فـضای سیاسـی در عرصـه مطبوعـات در فاصـله سالهای 1328 تا 1332، کاریکاتورهای احمری در روزنامه ها و نشریات آن دوره بـا امـضای فـرزین شیوا منتشر می ش د. وی در همان سالها آتلیه دیگری بنـام »مارسـی «  تأسـیس کـرد کـه بـه گرافیـک تبلیغاتی، طراحی کاریکاتور و نقاشی می پرداخت و تا سال  1333 برقرار بود .

 نقاش و خطاط. او در حوالی مسجد کبود تبریـزمتولد ش د و از شش سالگی خوشنویسی را نزد پـدرش فـرا گرفـت . نقاشـی را از دوره هنرسـتان، در  »اداره کل صناعت و فلاحت تبریز « و نزد استادان رسام ارژنگی، طاهر خوشنویس و هرکرمر (هنرمنـدآلمانی) به اتمام رساند و از سال 1321 در تهران ساکن شد. در همان سال نخستین آتلیـه خـود را درچهارراه عزیزخان تأسیس کرد و هم چنین به استخدام وزارت کشاورزی درآمد.
هم زمان با اوجگیری فعالیتهای سیاسی و بازشدن فـضای سیاسـی در عرصـه مطبوعـات در فاصـله سالهای 1328 تا 1332، کاریکاتورهای احمری در روزنامه ها و نشریات آن دوره بـا امـضای فـرزین شیوا منتشر می ش د. وی در همان سالها آتلیه دیگری بنـام »مارسـی «  تأسـیس کـرد کـه بـه گرافیـک تبلیغاتی، طراحی کاریکاتور و نقاشی می پرداخت و تا سال  1333 برقرار بود .
پس از آن آتلیه جدیدش را با نام »آرم« و با همکاری علی اصغر معصومی و رضاقلی به راه انداخت که در سـال 1342 آیـدین آغداشلو هم به آنها پیوست. در این آتلیه بود که نخستین سفارشهای جلـد کتـاب را طراحـی کـرد . احمری در آن سالها با نشریات فراوانی نظیرسپید و سیاه،امید ایران، فردوسـی، چلنگـر و باباشـمل همکاری میکرد وگاه به دلیل همسویی افکار سیاسی اش با خط مشی برخی نشریات، حـق الزحمـه اش را دریافت نمی نمود.
در دهه 1330 وی با »انتشارات گوتنبرگ « و »کانون آگهـی زیبـا« نیـز  همکـاری داشت و به همراه استاد فرادی (خوشنویس) به طراحی جلد و متن مجلات و کتاب ها پرداخت.
او در دهه 1340 همکاری  با محمد بهرامی در آتلیه »فاکوپا« را آغاز کـرد  کـه اصـلی تـرین ثمـره ایـن همکاری ، انتشارشاهنامه امیر کبیر بـود کـه طراحـی تعـدادی از مینیاتورهـا ، نظـارت فنـی چـاپ ولیتوگرافی آن برعهده خودش بود .اکثر نسخه های اینشاهنامه در سال های اولیه پس از انقلاب از بین رفت.
تبلیغات محصولات مختلفـی نظیـر: تیـغ ریـش تـراش پرمـا؛ چـای گلـستان؛ تـابلوی کفـش ملـی؛ عکس برگردان نوریست؛ تابلوهای دیواری و اتوبوسی خودکار بیک؛ جعبه ساعت سیکو؛ روغن نبـاتی گلنار و  روغن نباتی شاه پسند ازجمله آثار گرافیکی اوست. وی علاوه بـر گرافیـک و کاریکـاتور، در چاپ سیلک اسکرین، طراحی فرش و گلیم، نقاشی پشت شیشه، تذهیب، تشعیر و جلدسازی و دیگرهنرهای ایرانی نیز مهارت داشت.
او پس از انقلاب اسلامی ، به تعلیم نقاشی و مرمت آثار پرداخت و به فعالیت در زمینـه نقاشـی  پـشت شیشه نیز  مشغول شد و در همین سالها برای کسب درآمد، قـراردادی بـا کتابخانـه آیـت ﷲ مرعـشی نجفی در قم منعقد کرد.
بیوک احمری در 86 سالگی پس از یک دوره بیماری درگذشت.
محل دفن: قطعه 88/ ردیف 142/ شماره 25
منابع: 

http://www.rasm.ir   http://www.noormags.com
http://www.jadidonline.com
 
http://www.aftabir.com   http://www.seemorgh.com
http://www.masoomeh-zamani.blogfa.com
 
http://www.lotfipoor-m.blogfa.com

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.