هدایت، علیقلی (1277 خورشیدی - 1353)

1396/12/28 916 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating
نماینده مجلس شورای ملـی و مجلـس سـنا و مؤسـس صنایع غذایی »یک و یک«. وی در تهران متولد شد و فرزند مرتضی قلی خان صنیع الدولـه  و خـانم احترام السلطنه، دختر سوم مظفرالدین شاه قاجار بود.  

مادرش زمانی که او کودکی بیش نبود از دنیا رفت و مظفرالدین شاه هم برای نوه های خود ماهانه ای را تعیین کرد تا آنها بتوانند راحت تر به زندگی خود ادامه دهند.
نماینده مجلس شورای ملـی و مجلـس سـنا و مؤسـس صنایع غذایی »یک و یک«. وی در تهران متولد شد و فرزند مرتضی قلی خان صنیع الدولـه  و خـانم احترام السلطنه، دختر سوم مظفرالدین شاه قاجار بود.  

مادرش زمانی که او کودکی بیش نبود از دنیا رفت و مظفرالدین شاه هم برای نوه های خود ماهانه ای را تعیین کرد تا آنها بتوانند راحت تر به زندگی خود ادامه دهند. سهم هریک از پسران پانـصد تومـان در ماه بود. پس از کشته شدن صنیع الدوله این مبلغ به هزار تومان در ماه افزایش یافت.  

هدایت پس از تمام کردن تحصیلات خود در ایران به آلمان رفت و آنجا در رشته کشاورزی تحـصیلکرد. وی پس از مدتی به ایران آمد و به شغل آزاد پرداخت. او به وسیله ماهانه ای که از شـاه دریافـت می کرد توانسته بود زمین های بسیاری را در فارس خریداری نماید، به طـوری کـه یکـی از مـالکین بزرگ فارس شد.  

وی در دوره نهم مجلس، به کمک عموی خود، حاج مخبرالسلطنه هدایت از طرف ولایات خمسه بـه وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد. سپس در دوره های دهـم تـا سـیزدهم نیـز از شـهر فـسا بـه نمایندگی انتخاب گردید. او همچنین در دوره های پنجم و ششم مجلس سنا. سـناتور انتـصابی شـیراز شد. 

هدایت در اواخر عمر خود با همکاری پسرانش، ایرج و سیروس کارخانه صنایع غذایی »یک و یـک« را تأسیس کرد. 

علیقلی هدایت در 76 سالگی درگذشت. 

محل دفن: آرامگاه شماره 164 

منابع: 

http://dlib.ical.ir

http://www.pajoohe.com/http://www.icnc.ir  

                                        http://www.rasekhoon.net

عاقلی، باقر، خاندان های حکومتگر در ایران (قاجاریه-پهلوی)، تهران: علم، 1381.

− عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی نظامی معاصـر ایـران، نـشر گفتـار بـا همکـاری نـشر علـم، تهران:1380، 3ج.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.