هدایت ، حبیب اﷲ (1299 – 1392)

1396/12/28 313 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating
پزشک، متخصص تغذیه و بهداشت صـنعتی و طـب کـار. او درشهرضا به دنیا آمد. دبستان را در شهرضا و دبیرستان را در اصفهان بـه پایـان بـرد و سـپس در رشـته پزشکی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. در سال 1327 عازم فرانسه شـد و در دوره تخصـصی زنان و زایمان به تحصیل پرداخت.
پزشک، متخصص تغذیه و بهداشت صـنعتی و طـب کـار. او درشهرضا به دنیا آمد. دبستان را در شهرضا و دبیرستان را در اصفهان بـه پایـان بـرد و سـپس در رشـته پزشکی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. در سال 1327 عازم فرانسه شـد و در دوره تخصـصی زنان و زایمان به تحصیل پرداخت. وی همزمان دوره های بهداشت صنعتی و طب کار را نیز گذرانـد.

سپس در انگلستان در رشته علوم تغذیه تحصیل کرد. 

وی پس از بازگشت به ایران انستیتو علوم تغذیه؛ انجمـن دیابـت ایـران؛ و انـستیتو بهداشـت کـار را تأسیس کرد. 

هدایت تألیفات متعددی در زمینه صنعت غـذا دارد و در بـیش از 100 کنفـرانس ملـی و بـین المللـی شرکت کرده است. او هم چنین پایه گذار مجله تغذیه است. 

»جشنواره صنایع غذایی دکتر هدایت« همه ساله به افتخار وی توسط انجمـن علـوم و صـنایع غـذایی ایران برگزار می شود. 

حبیب اﷲ هدایت در 93 سالگی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 255/ ردیف 35/ شماره 7 

منابع: 

http:// www.rasekhoon.net

http://www.behsite.ir  

.11 :(1392 کیهان (18 مهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.