وطن پرست، اسماعیل (1301- بهمـن 1364)

1398/11/1 408 هنرمندان و نام آوران, بهمن ماه rating
 مـورخ و شـاعر. وی در روسـتای آشـناخور واقـع درالیگودرز به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات مقدماتی، به همراه خانواده  راهی تهران شد و تحصیلات خود را در این شهر ادامه داد.   او صاحب آثار و تالیفاتی در زمینه علوم، تاریخ، تاریخ ادبیات، نقد و تـصحیح متـون تـاریخی، تـاریخ هنر و تاریخ فلسفه است .
 مـورخ و شـاعر. وی در روسـتای آشـناخور واقـع درالیگودرز به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات مقدماتی، به همراه خانواده  راهی تهران شد و تحصیلات خود را در این شهر ادامه داد. 

 او صاحب آثار و تالیفاتی در زمینه علوم، تاریخ، تاریخ ادبیات، نقد و تـصحیح متـون تـاریخی، تـاریخ هنر و تاریخ فلسفه است . وی با اسناد و مدارک دوره قاجار آشنایی داشت و در این زمینه کتـاب هـای سیمای تاریک و روشن امیر کبیر؛ پشتوانه های معنوی مردم در طول تـاریخ ؛ ترجمـه ی احـوال و بیـان آثار وزیران قاجاریه؛ اسناد و مدارک اجتماعی سیاسی دوران قاجار؛ تاریخ چهارده  سالهی محمدشـاه؛قاجار و خلاصه ای از علم عروض را به رشته تحریر درآورد. 

وطن پرست  در سرایش انواع شعر  نیز  طبع خویش را  آزمود و در قالب های  غزل و رباعی اشعاری از خویش به جای گذاشت. او  همچنین از سال 1329 به کارهای مطبوعاتی پرداخت و مقاله هـای خـود را  با نام های مستعار »پرستو« و »هالو« در روزنامه های تهران منتشر کرد.

اسماعیل وطن پرست در 63 سالگی در تهران درگذشت. 

محل دفن: قطعه 106 / ردیف 138 / شماره 31 

منابع: 

http://www.aftabir.com

http://www.shahrmajazi.com

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.