احیایی، محمود (10 بهمن 1323 ـ 20 خرداد 1379)

1399/3/20 311 هنرمندان و نام آوران, خرداد ماه rating
نویسنده کودکان و نوجوانان. او در یزد به دنیـا آمـد.تحصیلات ابتـدایی را در زادگـاهش گذرانـد و پـس از سـکونت در تهـران، ادامـه تحـصیلات خـود را در دبیرستان های تهران پی گرفت.از سنین جوانی همکاری خود را با مطبوعات آغاز کرد و  در مجله هـا و روزنامـه هـای آن زمـان بـه نوشـتن گزارش های اجتماعی و نقد ادبی پرداخت.
پس از آن به طور حرفه ای به کار روزنامه نگاری مـشغول شـد. از جمله گزارش ها و مقالات او در حـوزه کـودک و نوجـوان، مـی تـوان بـه دیـداری از نخـستین نمایـشگاه اسباب بازی های کودکان و جبار باغچه بان و کودکان اشاره کرد. وی  هم چنین مـدتی بـه همکـاری بـا گـروه کودک رادیو پرداخت. احیایی از سال 1354 به کار نگارش داسـتان و بازنویـسی روی آورد .

نویسنده کودکان و نوجوانان. او در یزد به دنیـا آمـد.تحصیلات ابتـدایی را در زادگـاهش گذرانـد و پـس از سـکونت در تهـران، ادامـه تحـصیلات خـود را در دبیرستان های تهران پی گرفت.از سنین جوانی همکاری خود را با مطبوعات آغاز کرد و  در مجله هـا و روزنامـه هـای آن زمـان بـه نوشـتن گزارش های اجتماعی و نقد ادبی پرداخت.
پس از آن به طور حرفه ای به کار روزنامه نگاری مـشغول شـد. از جمله گزارش ها و مقالات او در حـوزه کـودک و نوجـوان، مـی تـوان بـه دیـداری از نخـستین نمایـشگاه اسباب بازی های کودکان و جبار باغچه بان و کودکان اشاره کرد. وی  هم چنین مـدتی بـه همکـاری بـا گـروه کودک رادیو پرداخت. احیایی از سال 1354 به کار نگارش داسـتان و بازنویـسی روی آورد .
قـصر مردگـان اولین کتابش بود که آن را با سرمایه خود چاپ کرد اما مورد استقبال واقع نشد. سپس کم تر به کار مطبوعات و بیش تر به کار نگارش داستان و بازنویسی قصه پرداخت. کتابخانـه ای بـر شـن را در سـال 1356 بـرای کودکان و نوجوانان نوشت که در همان سال از سوی »شورای کتاب کودک« به عنوان اثـر برگزیـده انتخـاب شد.
از او آثار متعددی برجای مانده است  که از آن  جمله اند: نقد تاریخ ؛ دلی سرسپرده به  توفان(1368)؛ سفرنور ؛کوچک  اسب سپید؛ نخستین  تابلو(1366)؛ آخرین تابلو ؛ پهلوانان نامی ایران ؛ ابن سینا ؛ داستان های تلـخ و شیرین(1374)؛ برگزیده داستان هـای شـاهنامه  فردوسـی(1373)؛ برگزیـده داسـتان هـای هزارویکـشب(1371)؛ داستان هایی از دوران کودکی  شخصیتهای  نامی (1378)؛ پـسر  آتـش(1378)؛ وداسـتان هـایی اززندگی پهلوانان  ایران(1378).
وی علاوه بر نویسندگی، در  »سندیکای نویسندگان و خبرنگاران«، »کانون نویسندگان ایران«، »شـورای نویسندگان و هنرمندان ایران« و »انجمن نویسندگان کودک و نوجوان« نیز عضویتی فعال داشت.محمود احیایی در 56 سالگی بر اثر تصادف رانندگی درگذشت.
محل دفن: قطعه 88 / ردیف 162 / شماره 4
منابع:

http://www.noormags.com  http://www.koodaki.org  http://www.magiran.com

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.