اختری، عباسعلی (1318 ـ 13 اسفند 1374)

1398/12/13 361 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
روحانی، سیاستمدار و استاد. او در گرمسار  به دنیا آمد و در سال 1337 پس از گذراندن تحصیلات دوره متوسطه، به تحصیل علوم دینی در حوزه های علمیه مشهد و قم پرداخت. استادان وی در دوره مقدمات و سطح بزرگانی چون: محمدباقر فـشارکی، سـیدابراهیم غضنفری، محمدعلی صلواتی، شیخ علی پناه اشتهاردی، علی مشکینی، محمد فاضل لنکرانی ومحمد مؤمن بودند. برای گذراندن درس خارج از درس حضرات آیـات: محمـدهادی میلانـی، میـرزاجواد آقای تهرانی و حسین وحید خراسانی بهـره بـرد و از امـام خمینـی و حـضرات آیـات: اراکـی،گلپایگانی و خامنه ای اجازه نامه دریافت کرد.

روحانی، سیاستمدار و استاد. او در گرمسار  به دنیا آمد و در سال 1337 پس از گذراندن تحصیلات دوره متوسطه، به تحصیل علوم دینی در حوزه های علمیه مشهد و قم پرداخت. استادان وی در دوره مقدمات و سطح بزرگانی چون: محمدباقر فـشارکی، سـیدابراهیم غضنفری، محمدعلی صلواتی، شیخ علی پناه اشتهاردی، علی مشکینی، محمد فاضل لنکرانی ومحمد مؤمن بودند. برای گذراندن درس خارج از درس حضرات آیـات: محمـدهادی میلانـی، میـرزاجواد آقای تهرانی و حسین وحید خراسانی بهـره بـرد و از امـام خمینـی و حـضرات آیـات: اراکـی،گلپایگانی و خامنه ای اجازه نامه دریافت کرد.
اختری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سمتهای ریاست کمیته انقـلاب اسـلامی شـیروان، ریاسـت مدرسه عالی کانون اسلامی اراک (1359)، امامت جمعه استان سـمنان (1360)، نماینـده میـان دورهای مشهد در مجلس شورای اسلامی (1360)، قاضـی شـعبه 23 دیـوان عـالی کـشور، عـضویت شـورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور (1379)، امامت جمعه شـهرری (1380)، و نماینـدگی مـردمتهران در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی را به عهده داشـت. تـدریس فقـه و معـارف اسـلامی دردانشگاههای شهید بهشتی، تهران، علامه طباطبایی و نمایندگی ولی فقیـه در دانـشگاه سـمنان و برخـی ادارات از سایر فعالیت های وی بود.
کتابهای: خطوط اصلی و کلی جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی (1359)؛سیمای کارگزاران از دیدگاه اسلام (1375)؛محمد(ص) بر قله های فضایل  (1386)؛جوانمردان و جوانمردی (1386)؛ توبه بارش رحمت الهی  (1390)؛باده سحر : در سیره فرصت شناسان ماه خدا (1391)؛درخشش علی علیه الـسلام در قرآن (1380)؛ و نقش انتظار در سیر تاریخ (1360) از جمله آثار اوست.
عباسعلی اختری در 56 سالگی درگذشت.
محل دفن: قطعه 100 / ردیف 41 / شماره 12
منابع: 

http://www.thinker.irc.ir
   http://www.daneshnameh.irdc.ir
http://www.khobreganrahbari.com

http://www.iqna.ir
                                           http://www.rc.majlis.ir
http://www.fa.wikipedia.org

ـ فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان . به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.