اخوان زنجانی، جلیل (2 تیر1131 ـ 19 اسفند 1389)

1398/12/19 388 هنرمندان و نام آوران, اسفند ماه rating
مصحح و محقـق . او در تهـران بـه دنیـا آمـد .تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذراند و پس از اخذ دیپلم برای ادامه تحصیل بـه آلمـان رفت.
او در این کشور به فراگیری زبانهای باستانی به ویـژه پهلـوی و سـریانی پرداخـت. زنجـانی بـا آگاهی از مهجور ماندن متون کهن فارسی به ویژه در حوزه اخترشناسی به جمع آوری این نسخ پرداخت و کارهای پژوهشی بسیاری را برپایه آنها بنا نهاد .

مصحح و محقـق . او در تهـران بـه دنیـا آمـد .تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذراند و پس از اخذ دیپلم برای ادامه تحصیل بـه آلمـان رفت.
او در این کشور به فراگیری زبانهای باستانی به ویـژه پهلـوی و سـریانی پرداخـت. زنجـانی بـا آگاهی از مهجور ماندن متون کهن فارسی به ویژه در حوزه اخترشناسی به جمع آوری این نسخ پرداخت و کارهای پژوهشی بسیاری را برپایه آنها بنا نهاد .
از وی ترجمه و تصحیح آثار ارزشمندی برجای مانـده که از آن جمله انـد : روضـه المنجمین (اثـر :  شـهمردان بـن ابی الخیر رازی، 1368)؛ جهـان دانـش  (ترجمه اى از الکفایه فى علم الهیئ هاثر: شرف الدین محمد بـن مـسعود مـسعودی ، 1382)؛ شـرح ثمـره بطلمیوس در احکام نجوم(اثر: خواجه  نصیر الدین طوسی، 1378)؛ ترجمه المـدخل الـی  علـم  احکـام النجوم (اثر: ابونصر قمیاز، 1375) و رصد و تاریخ گذاری در ایران(1384).
آشنایی وی با زبانهای باستانی، او را به سکه شناسی و عتیقه شناسی نیز علاقه مند ساخت و چندی نیز به این کار مشغول شد.جلیل اخوان زنجانی در 78 سالگی درگذشت.
محل دفن: قطعه 255 / ردیف 32 / شماره 13
اخوان، جلیل اخوان زنجانی، جلیل
منابع: 

                    
  http://www.ibna.ir http://www.ispahan.persianblog.ir

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.