ادیب فر، پرویز (1310 ـ 24 آذر 1385)

1398/9/24 458 هنرمندان و نام آوران, آذر ماه rating
 استاد میکروب شناسی. او در تهران دیـده بـه جهـان گـشود.پس از سپری کردن تحصیلات ابتدایی، دوره متوسطه را در »دبیرستان دارالفنون « گذراند . پس از اخـذدیپلم، برای ادامه تحـصیل بـه انگلـستان و سـپس امریکـا رفـت و موفـق بـه اخـذ دیـپلم تخصـصی میکروب شناسی، دیپلم تخصصی علوم آزمایـشگاهی، گـواهی  بـین المللـی وبـا از »سـازمان بهداشـت جهانی«، دیپلم تخصصی باکتری شناسی پزشکی از »دانشکده پزشکی دانشگاه ویکتوریـای انگلـستان«، دوره های فشرده  میکروب شناسی مواد غذایی »دانشگاه ساری « آن کشور، بازآموزی کلامیدیا  »دانشگاه لندن« و بیماری های آمیزشی و بازآموزی شیوه جدید تشخیص بـاکتری هـای بـی هـوازی از »دانـشگاهucla امریکا« گردید.

 استاد میکروب شناسی. او در تهران دیـده بـه جهـان گـشود.پس از سپری کردن تحصیلات ابتدایی، دوره متوسطه را در »دبیرستان دارالفنون « گذراند . پس از اخـذدیپلم، برای ادامه تحـصیل بـه انگلـستان و سـپس امریکـا رفـت و موفـق بـه اخـذ دیـپلم تخصـصی میکروب شناسی، دیپلم تخصصی علوم آزمایـشگاهی، گـواهی  بـین المللـی وبـا از »سـازمان بهداشـت جهانی«، دیپلم تخصصی باکتری شناسی پزشکی از »دانشکده پزشکی دانشگاه ویکتوریـای انگلـستان«، دوره های فشرده  میکروب شناسی مواد غذایی »دانشگاه ساری « آن کشور، بازآموزی کلامیدیا  »دانشگاه لندن« و بیماری های آمیزشی و بازآموزی شیوه جدید تشخیص بـاکتری هـای بـی هـوازی از »دانـشگاهucla امریکا« گردید.
وی پس از بازگشت به ایـران، فعالیـت آموزشـی خـود را از سـال 1339 بـه عنـوان دسـتیار رسـمی
میکروب شناسی در  »دانشکده پزشکی دانشگاه تهران« آغاز نمود و تا سال 1373 کـه بـا سـمت اسـتادمیکروب شناسی »دانشگاه علوم پزشکی تهران« بازنشسته گردید ، در سازمان هـا و انجمـن هـای علمـی داخلی و خارجی مانند »انجمن میکروبیولوژی ایـران«، »انجمـن بهداشـت ایـران«، »انجمـن پزشـکان سلطنتی انگلستان و شمال غرب اروپا«، »انجمن میکـروب شناسـی عمـومی انگلـستان«، دبیـر »هیئت ممتحنه و ارزشیابی  باکتری شناسی«، »کمیته علمی آزمایشگاه های تشخیص طبـی«، »کمیتـه علـوم پایـه گروه های پزشکی شورای عالی برنامه ریزی«، »کمیته تخصیص امتیاز برنامه های بـازآموزی و آموزشـی آزاد« و نماینده استادیاران و رؤسای  درمانگاهها در »شورای آموزش گروه        میکروب شناسـی « عـضویت داشت و با مجلات نبض  و مجله پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران بـه عنـوان عضو هیئت تحریریه همکاری میکرد. وی به مدت هفده سال در فدراسیون های      ورزشی بین المللـی وکنفدراسیون های آسیایی نظیر سرپرست و رئیس »انجمن ورزشی دانشکده های گروه پزشکی دانـشگاه تهران«، دبیر  »فدراسیون پزشکی ورزشی ایران«، »کمیته فدراسیون بین المللی  وزنـه بـرداری و پـرورش اندام« و رئیس »کمیته پزشکی آن فدراسیون در آسیا« عضویت داشت . او در کنار فعالیـت هـای علمـیبه ورزش نیز می پرداخـت و از سـال 1362 کـه در جبهـه بـه بیمـاری قلبـی مبـتلا گردیـد از انجـام ورزش های سنگین منع شد و تنها به پیاده روی اکتفا نمود.
ادیب فر پس از بازنشستگی از »دانشگاه علوم پزشکی تهران« به فعالیت هـای آموزشـی و پژوهـشی دردانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد و  همچنین در بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا مثل »دانشگاه منچـستر انگلستان« به تدریس درس میکروبشناسی پزشکی همت گماشت. وی استاد راهنمای 70 پایان نامه ومشاوره 100 رساله در مقاطع کارشناسی ارشـد، دکتـرای تخصـصی و دکتـرای عمـومی بـود. و بـرای اولین بار د ر ایران در سال 1324 عامل زخم معده را تشخیص و میکـروب هلیکـو بـاکتری پیلـوری را کشت داد و ثابـت نمـود نـوع جدیـدی از وبـای پانـدمیک هفـتم فعـال اسـت و بـرای نخـستین بـار  طبقه بندیای در این زمینه ارائه کـرد و در کنـار دو بیوتیـپ وبـای کلاسـیک و التـور، نـوع سـوم یـااینترمدییت را معرفی نمود .
همچنین نقش مهمی در راه انـدازی و تجهیـز گـروه میکـروبشناسـی دردانشگاه های علوم پزشکی تبریز، اهواز، بندرعباس، زاهدان، ایران و دانشگاه آزاد اسلامی ایفا کرد.
در کارنامه پژوهشی وی  دهها طرح در زمینه باکتربیولوژی وبای التور، تعیین حساسیت ویبرویونهـای التور نسبت به داروهای ضد میکروبی، تعیین حساسیت گنوکـوک و تعیـین انـواع بتالاکتـاز مثبـت درتهران، تشخیص سریع  بیماریها، تشخیص سریع کورینه باکتریوم دیفتری بـه وسـیله مینـی تـست درتهران، تشخیص ناقلین استافیلوکوکهای بیماری زا در تهـران، جمـع آوری بـاکتری هـای بیمـاری زا در ایران، بررسی کلستریدیوم دیفییسل در بیماران و کارمندان بخش های مختلـف، بررسـی عفونـت هـای بی هوازی در سه بخش جراحی بیمارستان امام خمینی، بررسی کامپیلوباکترژونی در تهران، جداسـازی و تعیین بیوگروپ بروسلاو و تعیین حساسیت آن در بیماران مبتلا به تب مالت در تهـران و... نمایـان است. به پاس تلاشهای او بـه جـوایز متعـددی از جملـه جـایزه تحقیقـاتی کـشور (1353)، مؤلـف
برگزیده  دانشگاههای کشور ، برنده جایزه کتاب پزشکی برگزیده دانشگاههای ایران برای تألیف کتـاب
میکروب شناسی (1367) که به عنوان کاملترین کتاب میکروب شناسی در سراسر جهان مطـرح اسـت دست یافت .  همچنین در  »هشتمین کنگره سراسـری  میکـروب شناسـی ایـران« از او بـه عنـوان اسـتاد پیشکسوت میکروب شناسی تقدیر به عمل آمد.
پرویز ادیب فر در 75 سالگی در تهران درگذشت.
محل دفن: قطعه 70 / ردیف 89 / شماره 44
منابع: 

http://www.museum.tums.ac.ir

 http://www.medicine.tums/ac.ir

 http://www.irimc.org  http://www.IranologyFoundation/Farhikhtegan

                                       http://www.soltani.info/file

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.