ارباب زاده، جواد (7 اسفند 1301 – 1390)

1396/12/28 405 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating
 داروساز . وی در اردبیل دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تا سال 1322 در زادگـاهش سـپری کـرد و در پـی تعطیـل شـدن مـدارس ایـن شهرستان به دلیل تجاوز نیروهای شوروی، به تهران آمد و در دارالفنـون بـه تحـصیل در سـال شـشم متوسطه ادامه داد.
در سال 1323 وارد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران شـد و پـس از اتمـام رشـته داروسازی و سپری نمودن دوره کارآموزی در داروخانه نیکخو کار بر روی پایان نامه خود را در مـورد اکسپیانها (حاملهای) پماد دارویی به راهنمایی استاد گالیک هاراطونیان آغـاز نمـود.
در سـال 1328 پس از بازگشت از دوره یک ساله خـدمت سـربازی آن را بـه پایـان رسـاند و هـم زمـان در امتحـان دستیاری رشته میکروب شناسی به عنوان نفر اول پذیرفتـه شـد.

 داروساز . وی در اردبیل دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تا سال 1322 در زادگـاهش سـپری کـرد و در پـی تعطیـل شـدن مـدارس ایـن شهرستان به دلیل تجاوز نیروهای شوروی، به تهران آمد و در دارالفنـون بـه تحـصیل در سـال شـشم متوسطه ادامه داد.
در سال 1323 وارد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران شـد و پـس از اتمـام رشـته داروسازی و سپری نمودن دوره کارآموزی در داروخانه نیکخو کار بر روی پایان نامه خود را در مـورد اکسپیانها (حاملهای) پماد دارویی به راهنمایی استاد گالیک هاراطونیان آغـاز نمـود.
در سـال 1328 پس از بازگشت از دوره یک ساله خـدمت سـربازی آن را بـه پایـان رسـاند و هـم زمـان در امتحـان دستیاری رشته میکروب شناسی به عنوان نفر اول پذیرفتـه شـد. پـس از دوسـال دسـتیاری در بخـش میکروبشناسی مدتی در بخشهای انگل شناسی و سرم شناسی به عنوان دستیار آزاد حضور داشـت ونیز در بیمارستان امدادی شیر و خورشید سرخ به عنـوان مـسئول داروخانـه فعالیـت کـرد. سـپس بـه درخواست خودش به کرسی زهرشناسی دانشکده داروسازی منتقل شد، ابتدا رییس درمانگاه و سـپس رییس درمانگاه با حق آموزش گردید.
پس از سه سال کار تحت نظـر پروفـسور ویواریـو بلژیکـی درکرسی زهرشناسی پیشنهاد دانشیاری وی از سوی دکتر هاراطونیان در شورای دانشکده پذیرفته شـد وبا گذراندن امتحانات در سال 1346 به رتبه استادی ارتقای مقام یافت. دوسال بعد به مـدیریت گـروه آموزشی مواد خوراکی و زهرشناسی دانشگاه منصوب شد.
ارباب زاده در سال 1349 به علـت مـشغله زیاد در جمعیت شیر و خورشید از دانشکده داروسازی استعفا کرد و تا سال 1359 که  بازنشسته شـد،در سمتهای معاون فنی مدیر عامل و رییس سازمان تدارکات درمانی جمعیت شیر و خورشید سـرخو مدیرکلی و مدیر عاملی سازمان هلال احمر به خدمت مشغول بود.
او همچنین در انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ، هیات رسیدگی انتظامـات دانـشگاه و هیـات ممیزه دانشگاه عضویت داشت.
وی در جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان هلال احمر منـشاء خـدمات بـسیاری بـود کـه شامل:  برنامهریزی و پایه گذاری سازمان تدارکات درمانی و سـازمان خـدمات درمـانی جمعیـت؛ بـه بهره برداری رساندن چند واحد بیمارستان و درمانگاههای صحرایی؛ انتقال یـک بیمارسـتان مجهـز بـه محلی به نام امالدود در جوار مکه مکرمه بنا به درخواست جمعیت هلال احمر عربـستان سـعودی درسال 1345؛ تجهیز بیمارستانهای برون مرزی جمعیت در دبی، عجمان، فجیـره و کـشتی بیمارسـتانی فارور؛ سرپرستی سه نوبت ماموریت جهت استخدام پزشکان، پرستاران و کادر کمک پزشـکی ایرانـی مقیم اروپا در کشورهای آلمان، اتریش، سـوئیس و فرانـسه بـه منظـور خـدمت در جمعیـت و سـایرسازمانها و مراکز آموزشی ایران؛ ماموریتهای امدادی برون مرزی در حـوادث سـیل در افغانـستان،زلزله مراکش و جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 در عراق و اردن؛ دایـر کـردن آموزشـگاه هـای تربیتی پیراپزشکی و رشته های وابسته به رشته پزشکی؛ برنامه ریزی و اجـرای چهـار نوبـت خـدمات امدادی – درمانی در بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس از آبادان تا چابهار با همکاری کادر پزشکی دانشگاه های تهران، تبریز و شیراز و وزارت بهداری، نیروی دریایی و نیروی هوایی است.
وی کتابی درباره تجربیات و خاطراتش در دانشگاه تهران، تاسیس دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران همراه با تاریخ پزشکی معاصر ایران را به رشته تحریر درآورده است.
جواد ارباب زاده در 89 سالگی درگذشت.
محل دفن: قطعه 38/ ردیف 29/ شماره 59
منابع: 

 

 

 

http://www.mashahiriran.blogfa.com

                                                                                                                                                             ttp://www.iranology.ir http://www.tnews.ir

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.