اردستانی، مصطفی (11 دی 1328 ـ 15 دی 1373)

1398/10/15 1044 هنرمندان و نام آوران, دی ماه rating
سرلشکر خلبان، معاون عملیات نیـروی هـوایی ارتش جمهو ری اسلامی ایران (شـهید ). او در روسـتای قاسـم آبـاد ورامـین دیـده بـه جهـان گـشود.
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر گذراند و در سال 1348 به خدمت نظام اعزام شد و به عنوان سپاهی دانش در یکـی از روسـتاهای اسـفراین خـدمت نمـود. در سـال 1350 وارد »دانـشکده خلبانی نیروی هوایی« شد و پس از گذراندن مقدمات آموزش پرواز، به منظور تکمیل دوره خلبانی به امریکا رفت و در سال 1353 موفق بـه اخـذ گواهینامـه خلبـانی هواپیماهـای اف 5 شـد و بـه ایـران بازگشت و با درجه ستوان دومی در »پایگاه چهارم شکاری دزفول« به خدمت مشغول گـشت و پـس از یک سال به »پایگاه ششم شکاری « منتقل گردید.
در سال 1354 به عنوان یکی از خلبانان منتخب نیروی هوایی برای انجام مسابقات شلیک با هواپیمـا،عازم پاکستان شد. رقیب او در این مسابقات، سرگرد خلبـان پاکـستانی بـود کـه بـه دلیـل شـهامت وافتخاراتش در جنگ دو کشور هند و پاکستان لقب قهرمان پاکستان را به او داده بودنـد. اردسـتانی درنبرد هوایی آزمایشی، با چند مـانور ماهرانـه از سـرگرد پاکـستانی شـات گرفـت و او را بـه تحـسین واداشت.

سرلشکر خلبان، معاون عملیات نیـروی هـوایی ارتش جمهو ری اسلامی ایران (شـهید ). او در روسـتای قاسـم آبـاد ورامـین دیـده بـه جهـان گـشود.
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر گذراند و در سال 1348 به خدمت نظام اعزام شد و به عنوان سپاهی دانش در یکـی از روسـتاهای اسـفراین خـدمت نمـود. در سـال 1350 وارد »دانـشکده خلبانی نیروی هوایی« شد و پس از گذراندن مقدمات آموزش پرواز، به منظور تکمیل دوره خلبانی به امریکا رفت و در سال 1353 موفق بـه اخـذ گواهینامـه خلبـانی هواپیماهـای اف 5 شـد و بـه ایـران بازگشت و با درجه ستوان دومی در »پایگاه چهارم شکاری دزفول« به خدمت مشغول گـشت و پـس از یک سال به »پایگاه ششم شکاری « منتقل گردید.
در سال 1354 به عنوان یکی از خلبانان منتخب نیروی هوایی برای انجام مسابقات شلیک با هواپیمـا،عازم پاکستان شد. رقیب او در این مسابقات، سرگرد خلبـان پاکـستانی بـود کـه بـه دلیـل شـهامت وافتخاراتش در جنگ دو کشور هند و پاکستان لقب قهرمان پاکستان را به او داده بودنـد. اردسـتانی درنبرد هوایی آزمایشی، با چند مـانور ماهرانـه از سـرگرد پاکـستانی شـات گرفـت و او را بـه تحـسین واداشت.
او در سال 1356 به »پایگاه دوم شکاری تبریز« منتقل گردید و چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به »پایگاه هوایی مشهد« اعزام شد. در این دوران که انقلاب اسلامی به اوج رسیده بود با لبـاس مبـدل همراه مردم آن شهر در تظاهرات علیه رژیم شـرکت مـیکـرد و در روز 22 بهمـن 1357، بـه همـراه جمعی از همکارانش با لباس نظامی در تظاهرات شرکت و همبستگی خود را با انقلاب اعـلام نمـود.
پس از پیروزی انقلاب مدارکی دال بر قصد ترور وی و همسرش در همان روز به دست آمـد کـه بـاپیروزی انقلاب این توطئه عقیم ماند. در سال 1359 به عنوان افسر خلبان شکاری بـه »پایگـاه هـوایی تبریز« مراجعت نمود و نخستین هسته تشکل خلبانان حزب اللهی را به همراه حبیب بقایی و چند نفـراز همکاران خود  پیریزی کرد . همچنین اقدام به تشکیل جلسات قرآن و دعا نمود و همزمـان »جهـادسـازندگی پایگـاه دوم شـکاری تبریـز« را بـه سـرانجام رسـاند و بـا جمعـی از همکـارانش نـشریه درون گروهی مخلصین را که حاوی مطالب اعتقادی و فرهنگی بود، منتشر نمود.
او که در روز نخست حمله عراق به فرودگاههای کشور در مرخصی بود با شنیدن این خبـر از طریـق زمینی خود را به تبریز رساند و از دومین روز جنگ شروع به پروازهای جنگی نمـود. در سـال 1360 به درجه سرهنگ دومی مفتخر شد و بلافاصله به عنوان فرمانده »پایگاه پنجم شکاری امیدیه« منصوب گردید. وی علاوه بر پروازهای جنگی، در جهت رفاه پرسنل آن پایگاه فعالیت نمـود و عملیـاتهـای این پایگاه را در جبهه های فاو و خرمشهر گسترش داد و بعد از چنـد مـاه بـه صـورت داوطلبانـه بـه»پایگاه چهارم شکاری دزفول« که نزدیکترین پایگاه به مرز عراق بود رفت.
در سال 1363 به سـمت معاون عملیاتی »پایگاه دو م شکاری « منصوب شد و در مدت سه سال انجام مسئولیت، به اتفاق شـهیدسرلشکر عباس بابایی در قرارگاه رعد، گردان راهیان کربلا را راه اندازی کردند و تعدادی از خلبانـانی که آمادگی حضور داوطلبانه در عملیات را داشتند دور هم جمع و اکثر عملیاتهای دشـوار را انجـام دادند. وی در سال 1366 به مدیریت آموزش عملیات »نیروی هوایی ارتش جمهوری اسـلامی ایـران« منصوب و پس از شهادت بابایی به عنوان جانشین آن شهید به معاونت عملیات نیرو برگزیده شد.وی در طول جنگ همیشه داوطلب مأموریتهای خطرناک بود و بارها در یک روز، 13 سورتی پروازداشت که این خود نوعی رکورد در آن نیرو محسوب میگردد و با 400 پـرواز بـرون مـرزی و 1724 ساعت پرواز به او لقب »شیر نهاجا« داده اند.
بعد از اتمام جنگ، اردستانی و چند نفر از خلبانان، مدال »فتح« را از مقـام رهبـری دریافـت کردنـد ویک میلیون پاداش نقدی به آنها اهدا شد. پس از چند روز، اردستانی برای کمک به ساخت مدرسـه ای در استان سیستان و بلوچستان نیمی از جایزه نقدی خود را اهدا و مابقی آن را به حساب بیـت الزهـرا(س) واریز نمود.
او به همراه فرماندهان ارشد نیروی هوایی به منظور شرکت در جلسه همـاهنگی فرمانـدهان آن نیـروعازم کیش شدند و پس از جلسه به سمت »پایگاه هوایی اصـفهان« حرکـت کردنـد و بعـد از توقـف
کوتاهی در آن پایگاه به قصد تهران به پرواز درآمدند که خلبان اعلام کرد بـه دلیـل بـاز شـدن پنجـره کابین مجبور به فرود اضطراری هستند، ولی ضمن فـرود در 64 کیلـومتری جنـوب پایگـاه بـا زمـین برخورد و به همراه منصور ستاری فرمانده نیـروی هـوایی، سرلـشکر احمـد شـجاعی و چنـد تـن ازهمرزمانش به درجه شهادت نایل آمدند. از شهید اردستانی بعد از مراسم تـشییع و تـدفین در صـحنحیاط امامزاده جعفر در شهرستان پیشوای ورامین وصیتنامه ای به دست آمد که خواسته بـود اگـر ازاو جنازه ای ماند در بهشت زهرا در بین بسیجیان دفن شود. بدین منظورسنگ قبر آن شهید به صـورت نمادین در بهشت زهرا قرار گرفت.
سرلشکر مصطفی اردستانی در 45 سالگی به درجه شهادت نایل آمد.

محل دفن:   قطعه 26 / ردیف 12 / شماره 27
منابع: 

 http://www.fa.wikipedia.org
http://www.sajed.ir  http://www.varamincity.com 
http://www.hawzah.net  http://www.aja.ir
http://www.mostafaardestaani.blogfa.com
 http://www.centralclubs.com

ـ نوروزیان، میثم. به یاد صیاد دلها و110 فرمانده شهید دفاع مقدس. تهران: بنیاد حفـظ آثـار و نـشرارزش های دفاع مقدس، 1391 ، ص 30 و 31.
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.