ارژنگ، اسماعیل (1299 ـ 1389)

1396/12/28 373 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating
مجسمه ساز. او در مشهد به دنیا آمد. پدرش غلامرضـا رحـیم زاده ارژنگ از مهاجران قفقازی در دوره قاجار بـود و هنـر مجـسمه سـازی در ایـران را بنیـان گذاشـت واسماعیل این هنر را نزد پدر آموخت و در طول هفتاد و هشت سال فعالیت هنـریش آثـار بـسیاری ازخود به یادگار گذاشت

 مجسمه ساز. او در مشهد به دنیا آمد. پدرش غلامرضـا رحـیم زاده ارژنگ از مهاجران قفقازی در دوره قاجار بـود و هنـر مجـسمه سـازی در ایـران را بنیـان گذاشـت واسماعیل این هنر را نزد پدر آموخت و در طول هفتاد و هشت سال فعالیت هنـریش آثـار بـسیاری ازخود به یادگار گذاشت.
از جمله آثار او میتوان به مجسمه گشتاسب در میدان حر تهران، حجاری سـنگی عـدالت انوشـیروان ساسانی در بدنه کاخ دادگستری تهران، مجسمه میرزا کوچک خان در استادسرای رشت و مجموعـه ای از مجسم ههای متعدد و متنوع در نقاط مختلف شهر فومن یـاد کـرد کـه هـر کـدام از آنهـا نمـادی ازفرهنگ، آداب و رسوم مردم این شهر است؛ مانند مجـسمه چهـار دختـران کـه گویـای تـلاش زنـان روستایی، و مجسمه شکاربانان که نمادی از شکار مرغابی و دیگر حیوانات توسـط اهـالی روسـتاهای فومن است.
بسیاری از ساخته های ارژنگ در پارک کودک شهر فومن قرار دارند و به دلیل وجود این مجـسمه هـا،فومن را شهر مجسمه ها گفته اند.
اسماعیل ارژنگ در 90 سالگی درگذشت.محل دفن: قطعه 88 / ردیف 145 / شماره 29
منابع: 

http://www.farhangkhane.ir http://www.fouman.org http://www.fuoman.blogsky.com  .

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.