وصال، منوچهر(اول مهر 1291 – 24 مرداد 1391)،

1398/5/24 316 هنرمندان و نام آوران, مرداد ماه rating
ریاضیدان . وی در تهران متولد شد. دوره ابتـدایی را در شیراز و متوسطه را در تهران به پایان رساند. پس از یک سال تحصیل در دانشسرای عالی، جـزء آخرین گروه دانشجویان برای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام گردید.
ریاضیدان . وی در تهران متولد شد. دوره ابتـدایی را در شیراز و متوسطه را در تهران به پایان رساند. پس از یک سال تحصیل در دانشسرای عالی، جـزء آخرین گروه دانشجویان برای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام گردید. بعد از طی کردن دوره یـک سـاله کنکور در پاریس از تحصیل در رشته فیزیک منصرف و وارد رشته ریاضـی شـد. وی در سـال 1319 موفق به اخذ درجه دکترای ریاضی گردید و سال بعد به ایران بازگشت. وصال در دوران تحـصیل در رصدخانه های ژنو و زوریخ به کارورزی و فعالیت علمی اشتغال داشت. 

 وی پس از بازگشت به ایران ابتدا در دانشکده علوم دانشگاه تهران به تدریس رشته ریاضی پرداخت، سپس به مدت یک سال در دانشسرای مقدماتی تدریس ریاضیات در دوره ششم دبیرستان و سال بعـد مسئولیت آموزش ریاضیات به دانشجویان فیزیک را پذیرفت. او تا سال 1341 که بـه دانـشگاه شـیراز رفت به تدریس آنالیز حقیقی ریاضی و ریاضیات عمومی مشغول بـود. پـس از دو سـال بـه ریاسـت دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و سپس به معاونت آموزشی این دانشگاه انتخاب شد. وی در اسـفندسال 1360 پس از حدود بیست سال تدریس در دانشگاه شیراز به عنـوان سرپرسـت گـروه ریاضـی، مسئولیت ویرایش و نظارت بر انتشار کتابها و نـشریات ریاضـی و آمـار مرکـز نـشر دانـشگاهی را برعهده گرفت و به مدت بیست و دو سال در این سمت به خدمت مشغول بود.  

 از جمله آثار وی میتوان از کتاب آنالیز  که چاپ دهه 1340 و از اولین کتابهای معتبر تالیفی در این زمینه به زبان فارسی است نام برد. همچنین ویراستاری آثاری چون: واژه نامه ریاضی و ؛آمارمقـدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی، آشنایی با آنالیز عددی، معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها اصول آنالیز حقیقی و روش های آنالیز حقیقی را برعهده داشت. 

»انجمن ریاضی ایران« به پاس تجلیل از خدمات منوچهر وصال که از پایه گذاران این انجمن بـود  هر ساله جایزه ای را در کنفرانس ریاضی ایران به مولف بهتـرین مقالـه در زمینـه آنـالیز ریاضـی اهـدا می کند. وی همچنین در چهارمین دوره همایش چهره های مانـدگار در سـال 1383 بـه عنـوان چهـره ماندگار رشته ریاضیات برگزیده شد. 

منوچهر وصال در صد سالگی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 255/ ردیف 33/ شماره 11 

منابع: 

http://www.hamshahrionline.ir  http://www.isna.ir http://www.fa.wikipedia.org

 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.