وزین پور، نادر (11 فروردین 1305 ـ 13 خرداد 1375)

1399/3/13 680 هنرمندان و نام آوران, خرداد ماه rating

استاد دانشگاه. او پـس از اخـذ لیـسانس بـه منظور گذراندن دوره آموزش زبان انگلیسی به امریکا رفـت و گـواهی تـدریس زبـان انگلیـسی را از مراجع علمی امریکا دریافت کرد. در سال 1345 دکترای زبان و ادبیات فارسی را از دانـشکده ادبیـات و علوم انسانی دانشگاه تهران گرفت.

استاد دانشگاه. او پـس از اخـذ لیـسانس بـه منظور گذراندن دوره آموزش زبان انگلیسی به امریکا رفـت و گـواهی تـدریس زبـان انگلیـسی را از مراجع علمی امریکا دریافت کرد. در سال 1345 دکترای زبان و ادبیات فارسی را از دانـشکده ادبیـات و علوم انسانی دانشگاه تهران گرفت و پایان نامه اش را با عنوان بررسی صـرف افعـال در زبـان ترکـی ارائه نمود. 

پیشینه خدمت دانشگاهی وی شامل مدیریت گروه ادبی دانشگاه تربیت مدرس و دانـشیاری دانـشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران است. 

نخستین اثر وی مجموعه داستانی امید بود که در سال 1332 به چاپ رسید. ساختمان افعـال در زبـان ترکی از دیدگاه زبان شناسی(1348)؛سفرنامه ناصرخسرو  (1350)؛عـشقهـای ؛نافرجـام برگزیـده وشرح دیوان ؛ناصرخسرو داغ ننگ بر سیمای ادب فارسی، مدح بر سمند ؛سخن آفتاب معنوی(گزیده چهل استان از مثنوی؛) از دیگر آثار اوست. وی همچنـین کتـابهـای انفجـار چیـست؟ را ترجمـه ودستور زبان فارسی (1365) را برای دانشجویان تألیف نمود و مقاله هـایی نیـز از وی بـین سـالهـای 1352 تا 1360 در مجلات ادبی منتشر گردید. 

نادر وزین پور در 70 سالگی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 83 / ردیف 587 / شماره 22 

منابع: 

 http://www.noormags.com  http://www.rasekhoon.net 

تهرانی زاده، محسن . شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کـشور. تهـران : دفتـر شـورای جـذب نخبگان، 1373، ص 1316ـ1317. 

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.