وزیری فراهانی، هوشنگ (1313 – 31 تیر 1392)

1399/4/31 296 هنرمندان و نام آوران, تیر ماه rating
مؤسس و دبیر اجرایی »انجمن ادبی و هنری بهار خاقانی «. وی در تهران به دنیا آمد. پـس از گذرانـدن تحـصیلات ابتـدایی و متوسـطه بـه اسـتخدام شهربانی کل کشور درآمد و تا درجه سرهنگی ارتقاء یافت. او در اواخر دوران خدمت خـود، مـدرس دانشکده پلیس بود.
مؤسس و دبیر اجرایی »انجمن ادبی و هنری بهار خاقانی «. وی در تهران به دنیا آمد. پـس از گذرانـدن تحـصیلات ابتـدایی و متوسـطه بـه اسـتخدام شهربانی کل کشور درآمد و تا درجه سرهنگی ارتقاء یافت. او در اواخر دوران خدمت خـود، مـدرس دانشکده پلیس بود. وی مؤسس و دبیر اجرایی »انجمن ادبی و هنـری بهارخاقـانی«، مجـری »انجمـن ایران« و اداره کننده »انجمن کمال « بود. وزیری برای اداره این انجمنها از هیچ نهاد دولتی یـا مردمـی کمک مالی نمی گرفت و هزینه ها را خود پرداخت  میکرد. 

هوشنگ وزیری فراهانی در 79 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 255/ ردیف 9/ شماره 32 

منابع: 

http://www.mobtahej.persianblog.ir

http://www.anis89.blogfa.com   اطلاعات شخصی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.