وزیری، فردوس (1308- 18 آذر 1358)

1398/9/18 371 هنرمندان و نام آوران, آذر ماه rating
نویسنده . او در شهر بافت کرمان دیده به جهـان گـشود. در نوجوانی به تهران مهـاجرت کـرد و پـس از گذرانـدن دوره متوسـطه و اخـذ دیـپلم بـه تحـصیل در»دانش سرای تربیت معلم« پرداخت و بعد از دو سال به عنـوان آموزگـار رسـمی بـه اسـتخدام »وزارت آموزش و پرورش« در آمد و سال ها در دبستان های تهران و اهواز به حرفه معلمی مشغول شد. 
نویسنده . او در شهر بافت کرمان دیده به جهـان گـشود. در نوجوانی به تهران مهـاجرت کـرد و پـس از گذرانـدن دوره متوسـطه و اخـذ دیـپلم بـه تحـصیل در»دانش سرای تربیت معلم« پرداخت و بعد از دو سال به عنـوان آموزگـار رسـمی بـه اسـتخدام »وزارت آموزش و پرورش« در آمد و سال ها در دبستان های تهران و اهواز به حرفه معلمی مشغول شد. 

از سال 1342 تا 1344 مدیریت کتاب فروشی های »سخن« و »ایران« را بـر عهـده گرفـت و سـپس بـه شورای نویسندگان مجله های پیک در مرکز انتـشارات وزارتخانـه آمـوزش و پـرورش ملحـق شـد وهمکاری خود را با افرادی چون ایرج جهانشاهی، ایران گرگین و پروین دولت آبـادی آغـاز کـرد. وی ابتدا مسئولیت قصه گویی را برعهده داشت، سپس علاوه برارائه قـصه هـای ارزشـمند بـرای کودکـان،سردبیری مجله های پیک ،کودک پیک ،نوآموز پیک دانش آموز، پیک نوجوان  و پیک جوان را پـذیرفت و با استفاده از تجربه های عمیق اجتماعی و فرهنگی و با سلیقه خاصی که در انتخاب داستانها داشت اقدام به ترجمه قصه های مناسب و یا بازنویسی ساده و روان بعضی از قصه ها و یا افسانه های قـدیمی کرد و از این طریق کودکان و نوجوانان را با نمونه ادبیات خوب آشنا کرد و پیامهایی مثل شـیوه هـای درست فکر کردن، احترام گذاشتن به سنتهای درست، آمادگی برای تغییر، تفـاهم و بردبـاری را بـه آنها منتقل نمود. او در طول چهارده سال فعالیت در نـشریه هـای پیـک  بـیش از هفتـصد قـصه بـرای کودکان نوشت، یا ترجمه و بازنویسی کرد. از نخستین قصه های او می توان به کره اسـب سـیاه اشـاره کرد که در سال 1345 توسط »کتابخانه ابن سینا« منتشر شد. 

فردوس وزیری در 50 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در تهران درگذشت.  

 محل دفن: قطعه 14/ ردیف 122/ شماره 24 

منابع: 

                                           http://www.iranak.org            http://www.novinketab.com

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.