پرش به محتوای اصلی
10/16/2021 - شنبه 24 مهر 1400

آگهی مناقصه عمومی 98/17 نظافت و نگهداری آبدارخانه ها

1398/7/12 544 مناقصه و مزایده rating
image

آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول   98/17

سازمان بهشت زهرا(س) در نظر دارد امور مربوط به نظافت و نگهداری آبدارخانه ها را برای مدت یکسال شمسی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید بدینوسیله از داوطلبین دعوت به عمل می آید.

الف) شرایط متقاضی : 1- ارتباط موضوع اساسنامه شرکت برای اشخاص حقوقی 2- سوابق کاری مرتبط در امور نظافت و نگهداری آبدارخانه3- گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یا فرم تاییدیه ثبت نام
ب) محل دريافت اسناد و تسلیم پيشنهادات: كليه داوطلبین می توانند جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ500.000 ريال به شماره حساب 1001 نزد بانك شهر شعبه بهشت زهرا(سلام ا... عليها) به جاده قديم تهران– قم ساختمان اداري شماره يك سازمان– اداره قراردادها مراجعه نمایند.

ب) سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ 1.060.000.000 ريال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی (ترجیحاً) تهیه شده در سطح استان تهران در وجه سازمان بهشت زهرا (س) با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا(س) به نام سازمان بهشت زهرا (س) به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید..

 د) مهلت ارائه اسناد: از تاريخ انتشار آگهي(1398/07/13) به مدت  10 روز در اوقات اداري جهت دريافت و تكميل و تحويل اسناد مناقصه ميباشد.(ساعت پایان تحویل پاکت تا پایان وقت اداری می باشد).

هـ) هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

بديهي است شركت در مناقصه و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

 ضمنا” مشروح شرايط مناقصه و نمونه قرارداد در اسناد درج ميباشد كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهرشده «الف» و«ب» تحويل نمايند./

 روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(سلام ا... علیها)   
             www.beheshtezahra.ir             

  نظرات