پرش به محتوای اصلی
09/13/1400 - شنبه 13 آذر 1400

آگهی مناقصه عمومی شماره 98/16 1 احداث سرویس بهداشتی 32 چشمه

1398/7/13 935 مناقصه و مزایده rating
image

آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول   98/15

سازمان بهشت زهرا (سلام ا... عليها) در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.


  ردیف   موضوع مناقصه  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)  مدت قرارداد  محل اجرا  مبلغ تقریبی برآورد به ریال

1

  احداث سرویس بهداشتی 32 چشمه

382.000.000

8 ماه

قطعه 327 سازمان بهشت زهرا (س)

 7.623.893.901

الف) شرایط متقاضی: 1- دارای حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه2- کارت پیمانکاری دارای اعتبار از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران 3- گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری یا فرم تاییدیه ثبت نام

ب) محل دريافت اسناد وتسلیم پيشنهادات: كليه داوطلبین می توانند جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ500.000 ريال به شماره حساب 1001 نزد بانك شهر شعبه بهشت زهرا(سلام ا... عليها) به جاده قديم تهران– قم ساختمان اداري شماره يك سازمان– اداره قراردادها مراجعه نمایند.

ج) سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت زهرا(س) با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حساب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا(س) به نام سازمان بهشت زهرا(س) به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نمایند.

د) مهلت ارائه اسناد: از تاريخ انتشار آگهي(1398/07/13) به مدت 15روز در اوقات اداري جهت دريافت و تكميل و تحويل اسناد مناقصه ميباشد.(ساعت پایان تحویل پاکت تا پایان وقت اداری می باشد).

بديهي است شركت درمناقصه و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

هـ) هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

ضمنا” مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج ميباشد كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهرشده «الف» و«ب» تحويل نمايند.امضاء اسناد مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد.

 روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(سلام ا... علیها)   
             www.beheshtezahra.ir             

  نظرات