پرش به محتوای اصلی
09/13/1400 - شنبه 13 آذر 1400

آگهي مناقصه عمومي به شماره98/24 خدمات نواحي سه گانه سازمان بهشت زهرا(س)

1398/8/20 674 مناقصه و مزایده rating
image

آگهی تجدید مناقصه عمومی    98/24

سازمان بهشت زهرا (سلام ا... عليها) درنظردارد با عنایت به کارشناسیهای فنی صورت گرفته و تأییدیه مورخ 18/7/98 اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری، پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.


  ردیف   موضوع مناقصه  مبلغ سپرده  (ریال)   برآورد اولیه (ریال) مدت قرارداد
شرایط متقاضی

1

 خدمات شهری نواحی سه گانه سازمان بهشت زهرا(س)

6.250.000.000

 125.000.000.000

یکسال (قابل تمدید تا سه سال)

  1- دارا بودن گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط ، دارای ظرفیت ریالی و ناحیه ای مجاز انجام کار صادره از حوزة معاونت خدمات شهری و محیط زیست ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان (اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری) یا سازمان برنامه و بودجه کشور (ارائه یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران) (بدیهی است کار، متناسب با رتبه متقاضی بوده و تعداد کارهای در دست اجرا در نواحی شهرداری تهران به عنوان ظرفیت کاری محاسبه و لحاظ خواهد شد)
2- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری یا فرم تاییدیه ثبت نام (تبصره: در خصوص شرکت کنندگانی که دارای سابقه کار در سازمان بهشت زهرا (س) می باشند دارا بودن گواهی نامه مذکور الزامی است.)

الف) محل دريافت اسناد وتسلیم پيشنهادات: كليه داوطلبین می توانند جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ500.000 ريال به شماره حساب 1001 نزد بانك شهر شعبه بهشت زهرا(سلام ا... عليها) به جاده قديم تهران– قم ساختمان اداري شماره يك سازمان– اداره قراردادها مراجعه نمایند.

ب) سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی (ترجیحاً) تهیه شده در سطح استان تهران در وجه سازمان بهشت زهرا (س) با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا(س) به نام سازمان بهشت زهرا (س) به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید..

 ج) مهلت ارائه اسناد: از تاريخ انتشار آگهي(1398/08/20) به مدت  10 روز در اوقات اداري جهت دريافت و تكميل و تحويل اسناد مناقصه ميباشد.(ساعت پایان تحویل پاکت تا پایان وقت اداری می باشد).

د) بديهي است شركت درمناقصه و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و نمونه قرارداد بوده و سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

ه) هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

و) توان فنی و مالی شرکت کنندگان توسط اعضا کمیسیون، بررسی خواهد شد.

ضمنا” مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج ميباشد كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهرشده «الف» و«ب» تحويل نمايند.امضاء اسناد مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد.

 روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(سلام ا... علیها)   
             www.beheshtezahra.ir             

  نظرات