پرش به محتوای اصلی
09/13/1400 - شنبه 13 آذر 1400

آگهي مزایده عمومي به شماره 98/8 بهره برداری از تعداد 8 غرفه فروش تنقلات و همچنین بهره برداری از مکان تاکسی سرویس بهشت (عروجیان) و بهره برداری از مکان رستوران فردوس برین

1398/8/21 1872 مناقصه و مزایده rating
image

آگهی مزایده عمومی    98/8

سازمان بهشت زهرا (سلام ا... عليها) درنظردارد بهره برداری از تعداد 8 غرفه فروش تنقلات و همچنین بهره برداری از مکان تاکسی سرویس بهشت (عروجیان) و بهره برداری از مکان رستوران فردوس برین خود را از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد الشرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.


  ردیف   موضوع
 مبلغ سپرده  (ریال) مدت قرارداد

1

 مزایده بهرداری از مکان رستوران فردوس برین

840.000.000

یکسال

2

 مزایده بهره برداری از مکان تاکسی سرویس بهشت(عروجیان)

150.000.000

یکسال

3

 تجدید مزایده بهره برداری از مکان غرفه تنقلات قطعه 302

150.000.000

یکسال

4

 مزایده بهره برداری از مکان غرفه تنقلات قطعه 325

150.000.000

یکسال

5

 مزایده بهره برداری از مکان غرفه تنقلات قطعه 305

150.000.000

یکسال

6

 مزایده بهره برداری از مکان غرفه تنقلات قطعه 88

150.000.000

یکسال

7

 مزایده بهره برداری از مکان غرفه تنقلات قطعه 90اف

150.000.000

یکسال

8

 مزایده بهره برداری از مکان غرفه تنقلات قطعه 90ب

150.000.000

یکسال

9

 مزایده بهره برداری از مکان غرفه سنگ فروشی قطعه 95

150.000.000

یکسال

10

 مزایده بهره برداری از مکان غرفه سنگ فروشی درب باب الزهرا

150.000.000

یکسال

الف ) شرایط عمومی متقاضیان کلیه موضوعات

1- دارا بودن گواهی صلاحیت ایمنی یا تصویر ثبت نام گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی2 –(ترجیحاً)دارا بودن پروانه کسب 3 - ترجیحاً دارای سوابق کاری مرتبط با موضوع مزایده و رضایت نامه از کارفرما پیشین

شرایط خاص متقاضی موضوع ردیف یک : 1- دارای پروانه کسب بهره برداری 2- متقاضی نباید در لیست بهره برداران ممنوع شده شهرداری تهران باشند.

ب) محل دريافت اسناد و تسلیم پيشنهادات: كليه داوطلبین می توانند جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ500.000 ريال به شماره حساب 1001 نزد بانك شهر شعبه بهشت زهرا(سلام ا... عليها) به جاده قديم تهران– قم ساختمان اداري شماره يك سازمان– اداره قراردادها مراجعه نمایند.

ج) سپرده شرکت در مزایده : متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی (ترجیحاً) تهیه شده در سطح استان تهران در وجه سازمان بهشت زهرا (س) با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا(س) به نام سازمان بهشت زهرا (س) به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.

 د) مهلت ارائه اسناد: از تاريخ انتشار آگهي(1398/08/20) به مدت  10 روز در اوقات اداري جهت دريافت و تكميل و تحويل اسناد مزایده ميباشد.(ساعت پایان تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری می باشد).

 بديهي است شركت در مزایده و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزایده و نمونه قرارداد بوده و سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

ه) هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

و) رعایت کامل سایر شرایط مندرج در اسناد مزایده

ضمنا” مشروح شرايط در اسناد و نمونه قرارداد درج ميباشد كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ با قید قبولی امضا نموده  و در پاكت هاي لاك و مهرشده «الف» و«ب» تحويل نمايند.

 روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(سلام ا... علیها)   
             www.beheshtezahra.ir             

  نظرات